Konvencije o imenovanjima u Javi

Konvencije za imenovanja u Javi su pravila koja treba slediti prilikom odlučivanja koje ime dati identifikatorima kao što su klasa, paket, promenljiva, konstanta, metoda itd. Sve klase, interfejsi, paketi, metode i atributi u programskom jeziku Java se imenuju u skladu s tom konvencijom.Prednosti konvencije o imenovanjima u Javi: Koristeći standardne konvencije o imenovanjima u Javi, kod postaje lakši za čitanje kako za onoga ko ga je pisao, tako i za druge programere. Čitljivost Java programa je veoma važna. Ona znači da je potrebno manje vremena da se shvati šta kod radi.
ImeKonvencija
Ime klaseTreba početi velikim slovom i biti imenica npr. String, Color, Button, System, Thread itd.
Ime interfejsaTreba početi velikim slovom i biti pridev npr. Runnable, Remote, ActionListener itd.
Ime metodeTreba početi malim slovom i biti glagol npr. actionPerformed(), main(), print(), println() itd.
Ime promenljiveTreba početi malim slovom npr. firstName, orderNumber itd.
Ime paketaTreba biti ispisano malim slovima npr. java, lang, sql, util itd.
Ime konstanteTreba biti ispisano velikim slovima napr. RED, YELLOW, MAX_PRIORITY itd.
CamelCase u konvencijama o imenovanjima u Javi Java sledi tzv. camelcase sintaksu za imenovanje klase, interfejsa, metode i promenljive. Ako je ime kombinovano od dve reči, druga reč će uvek početi velikim slovom npr. actionPerformed(), firstName, ActionEvent, ActionListener itd.

Comments

comments